โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องคัดขนาดมะนาวแบบพอเพียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จตุรานนท์ ปานกลาง

  • ทศพล เขียวสม

  • สุกนต์ธี แดงนุ้ย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าชนะ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทย์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มะนาวคัดเลือก

  • เครื่องคัดสิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน ทุ่นแรงของเกษตรกรและแม่ค้าในการคัดขนาดมะนาว นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์และนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ จะมีการศึกษา 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นำเศษวัสดุเหลือใช้ประกอบเป็นเครื่องสำหรับคัดขนาดมะนาว ส่วนที่ 2 ศึกษาพลังงานโดยนำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี ส่วนที่ 3 นำมาทดสอบประสิทธิภาพในการคัดขนาดเปรียบเทียบด้วยมือ ด้วยจักรยานคัดขนาดมะนาวและจากมอเตอร์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์