โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพาะเห็ดแครงด้วยวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.กฤตติกา มุสิเกตุ

  • ด.ญ.กันยารัตน์ เสือนาค

  • ด.ญ.อิงทิวา สองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าชนะ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัสดุเหลือใช้

  • เห็ดแครงการเพาะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาและแก้ปัญหาการขาดแคลนรำข้าวและข้าวฟ่างในการเพาะเห็ดแครง โดยวิธีการผลิตก้อนเชื้อเห็ดแครง โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นการศึกษาวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นที่เหมาะในการเพาะเห็ด ได้แก่ ดอกปาล์มตัวผู้ เส้นใยกะลาปาล์ม ผักตบชวา และต้นกล้วย ตอนที่ 2 การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของการใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นกับรำข้าวในการเพาะเห็นแครง โครงงานเป็นการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้อย่างคุ้มค่าตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแนวทางในการผลิตเห็ดแครงต้นทุนต่ำของเกษตรกรในท้องถิ่น ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น