โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องMushroom Storage สุดยอดเคล็ดลับพิทักษ์เห็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลธิดา กระพันพงศ์สกุล

  • ณัฐนันท์ นาสมทรง

  • สุปรียา วุมิรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากเห็ดเป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการประกอบอาหาร แต่เห็ดบางชนิดนั้นเก็บรักษาได้ยาก จึงได้มีการแก้ปัญหา 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เกี่ยวกับวิธีเก็บรักษาเห็ดอย่างง่าย ๆ ให้เห็ดสามารถคงความสดได้นาน โดยได้มีการทดลองใช้วัสดุจากผ้า กระดาษหนังสือพิมพ์ ถุงพลาสติกแบบเจาะรูและไม่เจาะรู เพื่อหาผลที่ได้ ตอนที่ 2 การเก็บรักษาไว้ในกลุ่มควบคุมที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิในตู้เย็น เพื่อหาวิธีการในการเก็บเห็ดให้คงสภาพได้นานที่สุด