โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผักคราดหัวแหวน (Spilanthes acmella Murr.)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดุจเดือน อุดมทรัพย์

  • เหมือนฝัน บุญกันทะ

  • ไพลิน ทองธรรมชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พนิดา ทวีเดช

  • อนุรักษ์ แก่นพลอย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์