โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผักสดใสด้วยตู้เย็นดินเผา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตู้ดินเผา

  • ผักการเก็บรักษา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากอดีตที่ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้มนุษย์รู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโดยนำสิ่งแวดล้อมรอบตัวมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต เช่น หม้อดินเผาที่สามารถกักเก็บน้ำให้ยังคงความเย็นอยู่ได้ ซึ่งเปรียบเสมือนตู้เย็นในปัจจุบัน และการเก็บรักษาผักนั้นคนโบราณมักจะนำใบตอง ใบไม้มาห่อผักไว้เพื่อให้ผักนั้นอยู่ได้นาน ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจและอยากศึกษาการยืดอายุผักให้สามารถเก็บไว้ได้นานโดยใช้กระถางดินเผา และได้ทำการทดลองโดยนำกระถางดินเผา 2 ใบ ที่มีขนาดต่างกันและระหว่างช่องของกระถางใบเล็กกับกระถางใบใหญ่นำวัสดุต่างๆมาใส่ได้แก่ น้ำ, น้ำ+ดิน, น้ำ+หิน, น้ำ+ทราย และเปรียบเทียบดูว่าวัสดุใดที่ทำให้อุณหภูมิภายในกระถางมีอุณหภูมิต่ำสุด จากนั้นนำผักมาห่อด้วยวัสดุต่างๆดังนี้ ห่อด้วยกระดาหนังสือพิมพ์, ห่อด้วยใบตอง, ห่อด้วยถุงพลาสติก และไม่ห่ออะไรเลย แล้วนำไปใสในกระถางดินเผาที่เตรียมไว้ ผลปรากฏว่า กระถางดินเผาที่มี น้ำ+หิน ให้อุณหภูมิภายในกระถางดินเผามีอุณหภูมิต่ำสุด และผักชีที่ห่อด้วยกระดาษหนังสือแล้วนำไผใส่ในกระถางดินเผาที่มี น้ำ+หินอยู่ สามารถเก็บรักษาได้นานที่สุด