โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการระเหยช่วยเปิดปิดน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนบัตร ประสานสมบัติ

  • ภัทรพงศ์ มงคลวัจน์

  • ภูริภัทร สมอารยพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาที่ใหญ่ระดับโลก คือ ภาวะโลกร้อน ซึ่งเราควรจะช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน จึงได้มีการศึกษาวิธีการเปิดปิดน้ำอย่างอัตโนมัติด้วยหลักการระเหย โดยใช้หลักการระเหยของน้ำในการเปิดก๊อกน้ำประปาและสามารถปิดน้ำได้จากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น โดยมีการทดลอง 4 ขั้นตอน คือ 1. การสร้างภาชนะที่ใช้สำหรับให้น้ำระเหย 2. การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณน้ำที่ระเหย 3. การศึกษาอัตราเร็วของน้ำที่ออกจากรูระบายน้ำ 4. การศึกษาอัตราเร็วของน้ำที่ไหลออกจากท่อรถน้ำต้นไม้