โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษทดสอบฟอร์มาลีนอย่างง่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนยศ สุทธายศ

  • พงศ์ศิริ เรณุมาน

  • เด็กชาญวิษณุลักษณ์ ทองอ่ำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษทดสอบการทำ

  • ฟอร์มาลีทดลอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อาหารในปัจจุบันมีการใส่สารพิษและสิ่งเจือปนในปริมาณที่มาก เช่น บอแรกซ์ ดินประสิว ฯลฯ จึงได้คิดที่จะจัดทำกระดาษทดสอบฟอร์มาลีจากธรรมชาติ โดยใช้สีจากดอกเฟื่องฟ้า ซึ่งเป็นสีชมพูมาใช้ในการทดสอบ โดยแบ่งการทดสอบเป็น 2 แบบ คือ 1. ทดสอบเรื่องการเปลี่ยนสีของกระดาษ 2. ทดสอบความคงทดของกระดาษทดสอบ