โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องVisualizer Sufficiency(เครื่องฉายแผ่นทึบแสงแบบพอเพียง)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนวินท์ วงค์บุตร

  • นครินทร์ เสมอใจ

  • ภูพิศิฎ์ คำพลอย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราพร ใจยืน

  • วิวัฒน์ ดาปุก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Visualizer Sufficiency

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องฉายแผ่นทึบแสง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางคณะผู้จัดทำได้คิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์เครื่อง Visualizer Sufficiency(เครื่องฉายแผ่นทึบแสงแบบพอเพียง) ที่สามารถแสดงภาพโดยการฉาย วัตถุ เอกสาร ได้ชัดแม้แต่ภาพขนาดเล็ก สามารถปรับกำลังขยายได้โดยใช้กล้องที่ปรับกำลังขยายได้ภายในตัว ราคาต้นทุนในการประดิษฐ์ไม่สูงนักโดยประดิษฐ์จากวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เหลือใช้และสามารถหาซื้อได้ง่าย ซึ่งเครื่อง Visualizer Sufficiency(เครื่องฉายแผ่นทึบแสงแบบพอเพียง) นี้สามารถใช้งานได้เหมือนกับเครื่อง Visualizer ที่ขายตามท้องตลาด และมีความคงทนรวมทั้งมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม