โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องH2O HOUSE

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นริศรา สระเศษ

  • นิรชา สถาน

  • เรียงวลี พิทาคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทร์ฑิฌา ไชยวุฒิ

  • วิทยา สิทธิไพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • โรงเพาะชำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีแนวคิดมาจากการคิดแก้ปัญหาเรื่องขยะและสิ่งของเหลือใช้ที่ไม่มีค่า นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่า โดยการนำขวดน้ำดื่มเหลือใช้มาประยุกต์เป็น H2O HOUSEคือ บ้านที่เป็นโรงเพาะชำพืขและสามารถรดน้ำได้ ซึ่งเป็นการประหยัดพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ ประหยัดทรัพยากรน้ำที่ใช้ลดต้นไม้ในแต่ละครั้ง โดยทำระบบไหลเวียนตามแรงโน้มถ่วงของโลกให้สามารถรดน้ำพืชที่เพาะชำไว้ในบ้านอย่างทั่วถึง เรือนเพาะชำ H2O HOUSE สามารถที่จะเพาะชำต้นพืชให้เจริญเติบโตได้ ประหยัดทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรไฟฟ้า และประหยัดพื้นที่ในการปลูก