โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องMachine Rice Mini (เครื่องสีข้าวย่อขนาด)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฎฐพัชร์ วิชัยดิษฐ์

  • ธิติวุฒ ทรายคำ

  • วิทย์ถญา เมืองมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญฤทัย เที่ยงจันทราทิพย์

  • ยุณี ก๋าวิน

  • วิวัฒน์ ดาปุก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องสีข้าว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Machine Rice Mini (เครื่องสีข้าวย่อขนาด) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากเครื่องสีข้าวขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและลดต้นทุนการผลิตและยังสามารถออกกำลังกายในตัวอีกด้วย โดยใช้พลังงานกลจากการปั่นแทนการใช้กระแสไฟฟ้าในการทำงาน มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเครื่องสีข้าวขนาดใหญ่ โดยสามารถสีข้าวได้เกลือบ 100% และยังมีราคาถูกกว่าเครื่องสีข้าวขนาดใหญ่