โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุชนภา เตมีประเสริฐกิจ

  • ภาวินี ยอย่องสกุล

  • เนติกา บริพันธ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระยองวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องรดน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรซึ่งเกษตรกรต้องจัดสรรเวลาในการบริหารพื้นที่แต่ละส่วนให้เหมาะสมโดยเฉพาะในส่วนที่สามเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน ต้องใช้เวลาในการดูแลรดน้ำอย่างทั่วถึง ทางกลุ่มของข้าพเจ้าได้นำเครื่องรดน้ำต้นไม้มาพัฒนาให้ดีขึ้นโดยการใช้ความชื้นในดินเป็นตัวกำหนดการเปิด-ปิด เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องวัดความชื้นในดิน หลักการสำคัญของอุปกรณ์นี้ คือ ใช้น้ำเป็นสื่อนำไฟฟ้าเพื่อไปกระตุ้นวงจรขับมอเตอร์ปั๊มน้ำให้ทำงาน ปกติน้ำบริสุทธิ์จะไม่นำกระแสไฟฟ้า แต่เมื่อมีสารละลายเป็นแร่ธาตุต่างๆ ปะปนอยู่ก็สามารถที่จะนำกระแสไฟฟ้าได้ เมื่อยังไม่มีน้ำในกระบะ ค่าความต้านทานจะสูงมาก จะทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลจากปลายลวดด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง นั่นคือไม่ครบวงจร แต่มอเตอร์ปั๊มครบวงจร มอเตอร์จึงหมุนปั๊มน้ำให้ทำงานเมื่อมีน้ำถึงระดับที่ตั้งไว้คือท่วมเต็มปลายสายทั้งสองข้างทำให้มอเตอร์ปั๊มหยุดหมุน ซึ่งวิธีการดำเนินการทดลองโดยนำดินมาใส่กระบะที่เตรียมไว้ในระดับที่ต่างกัน แล้วตั้งเครื่องวัดความชื้นในระดับที่ต่างกัน จากนั้นเปิดปั๊มน้ำให้วงจรของเครื่องวัดความชื้นทำงานพร้อมทั้งจับเวลาตั้งแต่เครื่องวัดความชื้นทำงาน จนกระทั้งเครื่องหยุดทำงาน ซึ่งผลการศึกษาทดลองแสดงให้เห็นว่าเครื่องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ