โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องปอกเปลือกผลไม้อเนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิดาภา หินทอง

  • ณัฐติกานต์ คุ้มแพทย์

  • ณัฐนิชา ยศปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผลไม้การปอก

  • เครื่องปอกเปลือก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อประดิษฐ์เครื่องปอกเปลือกผลไม้อเนกประสงค์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพั?นาเครื่องมือและวิธีการในการปอกเปลือกผลไม้ในเชิงการค้า โดยนำหลักทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับคานดีด และลิ่ม เครื่องกลช่วยผ่อนแรงและอำนวนความสะดวก ออกแบบโดยใช้ระบบคันโยกถ่ายทอดแรงไปยังหัวปอกที่มีรูปร่างต่าง ๆ กันตามความเหมาะสม สามารถประหยัดเวลาและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทดสอบระยะเวลา จำนวนผลที่ปอกต่อหน่วยเวลา แบ่งการทดลอง 4 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาวิธีการปอกผลไม้ที่มีเปลือกหนาและแข็ง ตอนที่ 2 การศึกษาหารูปแบบเครื่องมือที่อาศัยหลักการทำงานของเครื่องกล ตอนที่ 3 การประดิษฐ์เครื่องปอกผลไม้อเนกประสงค์และหาประสิทธิภาพ ตอนที่ 4 การนำไปใช้ประโยชน์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับการใช้แรงคนในการผ่าและงัดเปลือกผลไม้