โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องบำบัดน้ำทิ้งที่มีการปนเปื้อนของสารตะกั่วด้วยวัสดุดูดซับจากเปลือกหอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทิรา ฉิมเลิศ

  • ณัฐสินี แสงมณี

  • สมิตา แจ่มจิราศัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารตะกั่ว

  • หอยเชอรี่การดูดซับ

  • หอยเชอรี่เปลือก

  • เครื่องบำบัดน้ำทิ้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนำวัสดุเหลือทิ้งในธรรมชาติ คือ เปลือกหอยเชอรี่ ซึ่งมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งเป็นศัตรูพืช มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำมาผลิตเป็นวัสดุดูดซับสารตะกั่วในเครื่องบำบัดน้ำสทิ้งที่มีการปนเปื้อนของสารตะกั่ว โดยศึกษาหาชนิดและขนาดที่เหมาะสมของวัสดุดูดซับสารตะกั่ว จำลองชุดกรองต้นแบบเพื่อศึกษาการดูดซับของวัสดุดูดซับจากเปลือกหอยเชอรี่และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของการทำงาน พบว่าเปลือกหอยเชอรี่มีคุณสมบัติในการดูดซับสารตะกั่วได้จริง