โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์ Wallpaper เพื่อรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัณณิดา อภิชาตวัฒนะ

  • รินรดา ศรีขวัญม้า

  • วณิชยา ศรีรัตนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • รีไซเคล

  • เส้นใยการพัฒนา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาและทดลองวิธีช่วยลดพลังงานความร้อนในอาคารบ้านเรือนเพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศทั้งยังช่วยลดปัญหาจากการเผาไหม้ขยะจากวัสดุเหลือใช้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีปริมาณมากที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นสาเหตุทำให้อุณหภูมิโลกสูงและก่อให้เกิดปัยหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน โดยนำวัสดุเหลือทิ้งที่ก่อให้เกิดขยะ เช่น ฟางข้าว นำกลับมาใช้ผลิตเป็นวัดสุกั้นความร้อนสำหรับบ้านเรือน ช่วยกำจัดขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีปริมาณมาก อีกทั้งช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน โดยนำวัดสุดเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด