โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแบตเตอรี่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากมูลสัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนวัฒน์ ศรีบุญเป็ง

  • พุทธิพงศ์ ประสาน

  • วริทิ์พล กุลขจรพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิมิตร วงศ์มณี

  • สุนี ดรุณธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระแสไฟฟ้าการผลิต

  • มูลสัตว์

  • แบตเตอรี่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริมาณก๊าซคาบอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนที่เกิดจากการขับถ่ายของสัตว์เป็นปัญหาสำคัญที่ทางกลุ่มพยายามจะแก้ไข จึงจัดทำโครงงาน แบตเตอรี่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากมูลสัตว์ ซึ่งเป็นการนำมูลสัตว์มาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างแหล่งพลังงานไฟฟ้าสะอาดขึ้นมาใช้แทนการใช้กระแสไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งพลังงานต่างๆ จาการทดลองพบว่า เราสามารถนำมูลสัตว์มาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ โดยใช้หลักการของเซลล์กัลวานิกส์ และมูลของไก่นั้นสามารถให้กระแสไฟฟ้าได้ดีที่สุด โดยนำมูลได่บรรจุในกระป๋องปลากระป๋องฉีดน้ำกลั่นลงไปและนำมาต่อวงจรให้ครบ 10 เซลล์ในรูปแบบอนุกรม นำไปวางไว้กลางแดดจะให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุดและปล่อยได้นานถึง 3 ชั่วโมง