โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์กำจัดคราบตะไคร่น้ำระบบเซลล์ไฟฟ้าเคมี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรกิตต์ อุปเวียง

  • วทัญญู ฟองศรี

  • อภิสิทธิ์ เวณาปา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิมิตร วงศ์มณี

  • สุนี ดรุณธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตะไคร่น้ำกำจัด

  • ตู้เลี้ยงปลา

  • ระบบเซลล์ไฟฟ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตู้เลี้ยงปลามักมีตะไคร่น้ำเกาะที่ผนังตู้ซึ่งการทำความสะอาดค่อนข้างยาก เพราะคราบฝังแน่นจนเป็นคราบแข็ง ต้องใช้แรงขัดทำความสะอาดหรือไม่ก็ต้องใช้สารเคมีที่ใช้กำจัดคราบตะไคร่ แต่ก็ไม่สามารถล้างจนคราบหมดไปได้ ดังนั้นจึงทำโครงงาน อุปกรณ์กำจัดคราบตะไคร่น้ำระบบเซลล์ไฟฟ้าเคมีขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพในการกำจัดคราบตะไคร่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งแบ่งการทดลองเป็น 3 ตอน คือตอนที่ 1 ศึกษาผลของวงจรไฟฟ้าเคมีและปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ทำให้คราบตะไครหลุดออกมาได้ง่าย ตอนที่ 2 การศึกษา