โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแบตเตอรี่โพลิเมอร์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากมูลสัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิยดา ศุภาวิศิษฎ์

  • วิภาลักษณ์ สะหลี

  • เกวลิน พวงมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มูลสัตว์ รีไซเคิล

  • โพลิเมอร์ การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.เปรียบเทียบชนิดของมูลสัตว์ที่มีผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้รับ พบว่าแผ่นโพลิเมอร์มูลไก่นั้นสามารถให้กระแสไฟฟ้าได้ดีที่สุด 2.เปรียบเทียบชนิดของกาวแป้งมันที่ใช้ทำขั้วบวกที่มีผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้รับ พบว่า แป้งจากมันสำปะหลังทำให้เกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างขั่วไฟฟ้าขั่วบวกไปขั่วไฟฟ้าขั่วลบ3.เปรียบเทียบจำนวนเซลล์แผ่นโพลิเมอร์ พบว่าโพลิเมอร์มูลไก่จำนวน 10 เซลล์ต่อในวงจรให้ปริมาณกระแสไฟฟ้ามากที่สุด 4.เปรียบเทียบลักษณะแผ่นโพลิเมอร์และสถานที่วางแผ่นที่มีโพลิเมอร์ที่มีผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้รับ ต่อวงจรในรูปแบบอนุกรมจะและนำไปวางไว้กลางแดดจะให้ปริมาณกระแสไฟฟ้ามากที่สุด 5.เปรียบเทียบอายุการใช้งานแผ่นโพลิเมอร์ที่มีผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้รับ ผลการทดลองพบว่า แบตเตอรี่โพลิเมอร์มูลไก่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนานถึง 3 ชั่วโมง