โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดำรงชีวิตและการเพิ่มผลผลิตของไข่มด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราพร เนียมชาวนา

  • นภวรรณ ทองแก้ว

  • เมธิญา ผ่องสนาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดพรหมรัตนาราม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1สาขาวิทยาศษสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มดแดง การดำรงชีวิต

  • ไข่มดแดง ผลผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาปัจัจยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดำรงชีวิตและการเพิ่มผลผลิตของไข่มดแดงเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดำรงชีวิตของมดแดง ชนิดของอาหารที่ผลต่อพฤติกรรมการดำรงชีวิตของมดแดง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดำรงชีวิต การเพิ่มผลผลิตของไข่มดแดง และคุณค่าทางโภชนาการของไข่มดแดงซึ่งได้ทำการศึกษาชนิดของอาหารที่มีผลต่อพฤติกรรมการดำรงชีวิตของมดแดงพบว่า ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารของมดแดงจากการเลี้ยงด้วย หอยเชอรี่ , ปูนา , ปลาบ่น , น้ำตาลแดง , มะละกอสุก มดแดงกินอาหารทุกชนิดซึ่งจะกินอาหารที่มีกลิ่นคาวจำนวนมากและจะคาบไปเก็บไว้ในรังซึ่งสอดคล้องกับผลจากการศึกษาชนิดของอาหารที่มีผลต่อพฤติกรรมการดำรงชีวิตของมดแดงโดยทำการเลี้ยงมดแดงด้วยอาหารสดและอาหารอัดเม็ด พบว่ามดแดงรุมกินอาหารเม็ดแล้วช่วยกันคาบไปเก็บไว้ที่รัง สำหรับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดำรงชีวิตและการเพิ่มผลผลิตของไข่มดแดง พบว่า ชนิดของอาหารและการฉีดน้ำเป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดำรงชีวิตของมดแดงทำให้มดแดงมีระยะเวลาการเจริญเติบโตของไข่มดแดงเป็นตัวเต็มวัยเร็วขึ้นมีช่วงเวลาการออกไข่ได้ทุกระยะเวลาและมีปริมาณไข่แดงเพิ่มมากขึ้นโดยจากการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการของไข่มดแดงพบว่า ในไข่มดแดง พบว่า ในไข่มดแดงมีสารอาหารประเภทโปรตีนและวินตามิน C สะสมอยู่โดยจากผลทดสอบปริมาณวิตามินพบว่าไข่มดแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ด มีปริมาณวิตามิน C มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ไข่มดแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ด และไข่มดแดงที่เลี้ยงตามธรรมชาติ ดังนั้นอาหารรวมอัดเม็ดและการฉีดน้ำ จึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดำรงชีวิตและการเพิ่มผลผลิตของไข่มดแดงมากที่สุด