โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องฟักไข่ จากเศษวัสดุเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญชัย บุญมี

  • อนุชิต สร้อยโสม

  • างสาวสุนิสา หนูเสริม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดพรหมรัตนาราม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม. ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องฟักไข่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การอกแบบเครื่องฝักไข่ จากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งได้ทำการศึกษาการทำงานของเครื่องฝักไข่ประสิทธิภาพของเครื่องฟักไข่มีผลต่อ ระยะเวลาฟักไข่และเปอร์เซ็นต์การฟักไข่ออกเป็นตัว ผลจากการศึกษาการทำงานของเครื่องฟักไข่ พบว่าเครื่องฟักไข่ มีการทำงานของวงจรเปิดและวงจรปิดตามค่าอุณหภูมิที่ต้องการได้อัตโนมัติจากเทอร์โมสตัส ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับใช้ในการฟักไข่ 38 Cโดยใช้หลอดไฟฟ้าจำนวน 4 หลอด ใช้ในการฟักไข่ได้ดีที่สุด ซึ่งตู้ฟักไข่ที่นำแผ่น CD มาติดตั้งด้านข้างภายในตู้โดยเรียงซ้อนกันแบบครึ่งวงกลม และรองพื้นชั้นวางไข่ด้วยแกลบ ช่วยทำให้ประสิทธิภาพต่อการฟักไข่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การฟักไข่ออกเป็นตัวได้ถึง 98.33% จากการฟักไข่จำนวน 60 ฟอง และมีระยะเวลาการฟักไข่ออกเป็นตัวได้เร็วขึ้น สำหรับการทำงานของเครื่องฟักไข่ พบว่ามีช่วงระยะเวลาการให้ความร้อนน้อย และมีช่วงระยะเวลาการตัดวงจรอัตโนมัตินานที่สุด แสดงว่าแผ่น CD และกลม สามารถเก็บพลังงานความร้อนและช่วยเพิ่มพลังงานความร้อนได้เร็วขึ้น จึงทำให้มีช่วงระยะเวลาให้ความร้อนน้อยลง และมีช่วงระยะเวลาการตัดวงจรอัตโนมัตินานที่สุด ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการให้ความร้อนได้นานที่สุด