โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มพลังงานสะอาด ให้กับแผงตากแห้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทิกา เผือกรอด

  • ปรียา สุจริต

  • พัชรี หมื่นอินกูด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดพรหมรัตนาราม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการออกแบบแผงตากแห้งจากวัสดุเหลือใช้นำมาช่วยเพิ่มพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ทีส่งมายังโลก เพื่อใช้ประโยชน์ในการตากแห้ง โดยการศึกษานำก้นกระป๋องน้ำอัดลมมาประดิษฐ์เป็นแผงดูดกลืนแสงและแผ่รังสีความร้อน นำไปประกอบเข้ากับโครงสร้างแผงตากแห้ง ผลการวัดอุณหภูมิและนำไปทดลองใช้ตากอาหารพบว่า แผงดูดกลืนแสงและแผ่รังสีความร้อนกับแผงตากแห้งในระยะห่าง 0 cm. ใช้เพิ่มพลังงานความร้อนในการตากแห้งได้ดีที่สุด จากผลการศึกษาการเพิ่มพลังงานสะอาดให้กับแผงตากแห้งเราสามารถใช้ข้อมูลจากการทดลองนี้เป็นพื้นฐานในการประดิษฐ์แผงตากแห้งขนาดใหญ่เพื่อนำไปใช้ตากอาหารในปริมาณมาก ๆ ได้และสามารถเปลี่ยนตะแกรงสำหรับใช้ตากอาหารที่มีขนาดเล็ก ใหญ่ ได้ตามความต้องการ