โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยปูนแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กชวรรณ คมใน

  • จีรนุช หวานเจริญ

  • วรรณา จันปุก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปูนแดง

  • ยุงกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การกำจัดลูกน้ำยุงลายใช้วิธีการนำทรายอะเบตใส่ลงในน้ำเพื่อป้อ งงกันไม่ให้วัฏจักรชีวิตของยุงลายครบวงจร การใช้สารเคมีอาจเกิดอันตรายต่อการนำน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคต่อไป จากการสังเกตจากการนำปูนแดงมาปั้นเป็นก้อนใส่ตามขาตู้เพื่อไม่ให้เกิดลูกน้ำและได้นำแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการศึกษาการกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อใช้ในครัวเรือน พบว่าปูนแดงตากแห้ง สามารถกำจัดลูกน้ำยุงลายได้ครบทุกตัว ไม่ทำลายหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกได้