โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มคุณค่าผลผลิตข้าวเกรียบด้วยพืชผักชนิดต่าง ๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทร์เจ้า เปรมกมล

  • ภควดี เนินสถาน

  • สายใจ เติมแต้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(31) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำพืชผัก ได้แก่ ฟักทอง มะละกอ แครอท มันเทศ และตำลึง มาผสมแป้งมันสำปะหลังทำเป็นข้าวเกรียบ เป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มคุณค่าผลผลิตทางการเกษตร และได้ทำการทดลองตรวจสอบสารต่าง ๆ ที่มีในพืชผักที่นำมาใช้ ก่อนนำมาผสมในข้าวเกรียบ นอกจากนั้นยังได้ทำการทดลองเติมแป้งสาลีและแป้งข้าวเจ้าในข้าวเกรียบ ซึ่งพบว่าทำให้ข้าวเกรียบมีคุณภาพดีขึ้นและพบว่าข้าวเกรียบฟักทองเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากที่สุด ลักษณะที่ใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินความนิยมคือ สี รสชาติ และความกรอบ