โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการปรับปรุงคุณภาพแยมมังคุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญธิดา ปราศราคิน

  • ศศิธร ยองใย

  • ศิริพร แดงตุ้ย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวรรณ สรรวานิช

  • บุญจันทร์ กุลพาณิชย์

  • มาโนช สรรวานิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์