โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสกัดเพกทินจากเปลือกมังคุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ช่อทิพย์ แซ่เตียว

  • ศันสนีย์ อยู่เจริญ

  • สินี โพธิ์ภักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มังคุด เปลือก

  • เพกทิน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบหาสารเพกทินจากเปลือกมังคุดและศึกษาวิธีการสกัดเพกทินให้มีคุณภาพและได้ปริมาณมากที่สุด ผลการทดลองพบว่าเปลือกมังคุดมีสมบัติบางประการเป็นสมบัติของเพกทิน และทำการทดลองพบว่า อัตราส่วนของสารที่ใช้ และวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดเพกทินจากเปลือกมังคุดคือ แช่เปลือกมังคุดในสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้น 6 % เป็นเวลา 20 นาที นำไปต้มกับน้ำในอัตราส่วน 1 : 1 โดยมวล ต้มที่อุณหภูมิ 100 c ใช้เวลา 15 -20 นาที จากนั้นกรองแยกของเหลวออกจากเปลือกมังคุด แช่เย็นไว้ 6 ชั่วโมง แล้วนำมาผสมกับเอธิลแอลกอฮอล์ ซึ่งแช่เย็นไว้เช่นเดียวกันโดยใช้เอธิลแอลกอฮอล์กับของเหลวจากเปลือกมังคุด ในอัตราส่วน 3 : 2 โดยปริมาตร วิธีนี้จะทำให้เพกทินตกตะกอนในปริมาณสูงสุด