โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไขมันวัวทดแทนไขคาร์นัวบาในกาวเหนียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรกรต มาลานนท์

  • ดำเนิน ยะหัตตะ

  • ศศิธร รักษาพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

  • นิลนาฎ กองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์