โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชะลอการสุกของกล้วยหอมด้วยด่างทับทิม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติศักดิ์ บุญมา

  • นริศรา อุทธศรี

  • วงศ์สุดา สิริธนศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

  • ลดาวัลย์ หรรษาพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์