โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบสายพันธุ์หญ้าแฝกในอำเภอพนมสารคาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักกฤษณ์ วงศ์กำภู

  • มานนท์ กล้าหาญ

  • วีรยุทธ เสงี่ยมวงษ์

  • เฉลิมขวัญ วิลารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(20) p77

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำหญ้าแฝกที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก เพื่อกั้นทิศทางน้ำที่ไหลบ่า นับเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหญ้าแฝกจะทำหน้าที่เป็นรั้วชะลอความเร็วของน้ำ น้ำจะกระจายตัวออกไปตามรั้วหญ้าแฝก ทิ้งตะกอนดินโคลนตมที่พัดพามาไว้ก่อนที่จะไหลผ่านแนวรั้วหญ้าแฝกไป โครงงานนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบสายพันธุ์หญ้าแฝกจำนวน 10 สายพันธุ์ เพื่อศึกษาหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพดินในเขตพื้นที่อำเภอพนมสารคาม ได้แก่สายพันธุ์ศรีลังกา เลย นครสวรรค์ กำแพงเพชร 1 กำแพงเพชร 2 ร้อยเอ็ด ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี สงขลา 3 โดยเก็บตัวอย่างหญ้าแฝกมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มาทดลองปลูกในดินทรายจืดที่โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" เพื่อศึกษาว่าหญ้าแฝกสายพันธุ์ใดมีคุณสมบัติเหมาะสมกับดินทราย โดยการนับจำนวนการแตกกอ เส้นผ่าศูนย์กลางกอ ความสูงของลำต้น ผลการทดลองพบว่าแฝกดอนสายพันธุ์นครสวรรค์เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับดินทรายในเขตพื้นที่อำเภอพนมสารคามมากที่สุด สำหรับแฝกลุ่มได้แก่สายพันธุ์สงขลา 3 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับดินทรายในเขตพื้นที่อำเภอพนมสารคามมากที่สุด