โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาการคายดินของหอยแครง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิญญา สันติสกุลธรรม และคณะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย การเกษตร ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6(16) p75

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตะไคร้

  • หอยแครง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นำหอยแครงที่มีขนาดเท่ากันมาล้างเปลือกให้สะอาด นำมาใส่ขวดโหล ขวดละ 20 ตัว จากนั้นนำน้ำใส่ลงไป 200 cm3 และเติมสารละลายของพืชชนิดต่าง ๆ คือ สารละลายจากกระเพราขาว สารละลายจากโหระพา สารละลายจากหัวหอมแดง สารละลายจากขิง สารละลายจากตะไคร้ จากสารละลายจากใบพลู สารละลายจากใบมะกรูด สารละลายจากมะระ ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 20 โดยมวล/ปริมาตร ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง จากนั้นสังเกตตะกอนของสารละลายที่แช่หอยแครงจะพบว่าขวดที่ใส่ "สารละลายจากตะไคร้" มีตะกอนดินออกมามาก เมื่อนำหอยไปต้มปรากฏว่าน้ำต้มของหอยที่แช่ "สารละลายจากตะไคร้" มีตะกอนน้อยที่สุด นำสารละลายจากตะไคร้ ความเข้มข้นร้อยละ 20 โดยมวล/ปริมาตร มาละลายกับน้ำในอัตราส่วนของสารละลายจากตะไคร้ : สารละลายทั้งหมด คือ อัตราส่วน 1 : 1, 2 : 4, 3 : 4, 1 : 4 หลังจากนั้นใส่หอยลงไปจำนวน 30 ตัวในแต่ละขวด ผลปรากฏว่าในขวดที่แช่หอยในอัตราส่วน 1 : 1 มีตะกอนดินออกมามากที่สุด เมื่อนำหอยจากแต่ละขวดโหลไปต้ม ผลคือ หอยที่แช่ในขวดโหลที่มีอัตราส่วน 1 : 1 มีตะกอนของดินออกมาน้อยที่สุด ดังนั้นสรุปได้ว่า หอยแครงที่แช่ในสารละลายตะไคร้ ในอัตราส่วน 1 : 1 ของสารละลายจากตะไคร้ : สารละลายทั้งหมด หอยจะมีการคายดินออกมามากที่สุด