โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการบำบัดน้ำทิ้งด้วยไคติน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เดชา เสริมวิทยวงศ์ และคณะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6(16) p70

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง "การบำบัดน้ำทิ้งด้วยไคติน" เป็นการศึกษาคุณสมบัติของไคตินในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำทิ้งที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำ ซึ่งน้ำทิ้งเป็นน้ำที่มีทั้งสิ่งสกปรก ตะกอน หรืออาจจะมีโลหะหนักเจือปนอยู่ในน้ำก็ได้ โดยเราต้องการขจัดสิ่งเจือปนในน้ำที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งไปในตัว เราจึงได้ทำการสกัดไคตินซึ่งเป็นสารที่สามารถดูดซับโลหะหนักในน้ำ และสารพิษในน้ำได้โดยสกัดจากเปลือก เมื่อได้ไคตินแล้ว เราได้นำไคตินนั้นมาแช่ในน้ำทิ้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วกรองน้ำที่ได้มาเลี้ยงปลา เพื่อเปรียบกับปลาในน้ำทิ้งจากแหล่งเดียวกันแต่ไม่ได้แช่ไคติน พบว่าปลาที่เลี้ยงในน้ำที่ไม่มีไคติน ตายหมดในเวลา 6 เดือน แต่ปลาในน้ำที่แช่ไคตินไม่ตาย ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าไคตินสามารถปรับปรุงสภาพของน้ำทิ้งได้ สิ่งมีชีวิตในน้ำจึงอยู่ได้นานขึ้น จากการทดลองนี้จึงน่าจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของน้ำให้ดีขึ้นได้