โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องขยะสวยด้วยมือเรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐินี ศาสตรานุรักษ์

  • ปัณฑมาศ ผดุงชอบ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(32) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขยะ

  • รีไซเคิล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาวิธีนำกล่องโฟมและเศษผงชอล์ก ซึ่งเป็นขยะเหลือใช้ในโรงเรียนกลับมาใช้ใหม่ โดยแบ่งการทดลองเป็น 7 ขั้นตอน คือตอนที่ 1 ศึกษาชนิดของน้ำมันที่เหมาะสมในการละลายกล่องโฟม ตอนที่ 2 ศึกษาความสามารถในการทำละลายของน้ำมันชนิดต่าง ๆ ผลการทดลองพบว่า น้ำมันเบนซินมีประสิทธิภาพดีที่สุดทั้ง 2 ขั้นตอน ตอนที่ 3 ศึกษาชนิดของแป้งที่เหมาะสมต่องานปั้นผลิตภัณฑ์ ผลการทดลองพบว่า ผงชอล์กมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวจ้าว เมื่อนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินและกล่องโฟม ตอนที่ 4 เป็นการศึกษาอัตราส่วนในการผสมพบว่า กล่องโฟม : น้ำมันเบนซิน : ผงชอล์ก ในอัตราส่วน 1 : 2 : 2 : 1 สามารถปั้นผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุด ตอนที่ 5 ศึกษาชนิดของสีที่ใช้ในการตกแต่งผลิตภัณฑ์ พบว่าเมื่อใช้สีผสมอาหารชนิดผง 1 กรัม เติมในส่วนผสมที่ทดลองแล้วจะให้สีที่เข้มและเนื้อผลิตภัณฑ์ค่อนข้างละเอียดเมื่อผลิตภัณฑ์แห้ง แต่เมื่อศึกษาตอนที่ 6 พบว่า ความเข้มข้นของสีผสมอาหารชนิดผงมีผลต่อลักษณะเนื้อของส่วนผสม ดังนี้คือ ถ้าใช้สีที่ไม่ผสมน้ำจะให้เนื้อส่วนผสมดีที่สุด มีความเหนียวสามารถปั้นผลิตภัณฑ์ให้อยู่ตัวได้ ตอนที่ 7 เป็นการศึกษาปริมาณของสีผสมอาหารชนิดผงพบว่าความเข้มของสีของส่วนผสมที่ได้แปรผันตรงกับปริมาณของสีผสมอาหารชนิดผง