โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มปริมาณไรแดงโดยใช้ปุ๋ยคอกชนิดต่าง ๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จอมเพชร ใหม่ดี

  • พิษณุ โกสลากร

  • รตพล วัฒนศิริเสรีกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มูลสัตว์

  • ไรแดง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวงจรชนิดของไรแดงและการเพาะเลี้ยงโดยการใช้ปุ๋ยคอกชนิดต่างๆ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงไรแดง วิธีทำการทดลองโดยทำการเลี้ยงไรแดงในบ่อซีเมนต์ที่มีความสูง 1 เมตร โดยผสมปุ๋ยยูเรียสูตร 46 – 0 – 0 และปุ๋ยซูปเปอร์ฟอสเฟต 0 – 46 – 0 ร่วมกับวัสดุอื่นๆ เช่น น้ำเปล่า , น้ำเขียว ที่มีแพลงก์ตอนพืชชนิดคอลเรลลา ,มูลวัว ,มูลหมู, มูลไก่, ปลาป่น กากถั่วเหลือง รำข้าวและฟางข้าว โดยทำการเลี้ยงแล้วหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการเลี้ยงไรแดงที่จะให้ผลผลิตสูงสุด ผลการทดลองพบว่า ถ้าทำการเพาะเลี้ยงไรแดงด้วยน้ำธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำตามลำคลองหรือน้ำเขียวก็ตามจะพบว่ามีรูติเฟอร์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะคอยแย่งอาหารไรแดง จึงไม่เหมาะที่จะใช้เพาะไรแดง จึงต้องทำการสร้างน้ำเขียวในถังบ่อซีเมนต์และพบว่าการใช้มูลหมูร่วมกับปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟตจะให้ผลผลิตสุงสุดและการเพาะไรแดงให้ได้ปริมาณมากพบว่าถ้าหัวเชื้อเป็นตัวเมียมากกว่าตัวผู้จะให้ผลผลิตสูงกว่า การต่ออายุไรแดงด้วยการใช้ปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยจะทำให้ระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตนานขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหารูติเฟอร์แย่งอาหารไรแดงโดยการเติมปุ๋ยเพิ่มอาทิตย์ละครั้ง