โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานความร้อนจากมูลวัว (Heat Energy From Cow's Dung)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉัตรมณี อินทชัย

  • ลักษมี ใจทะบุญ

  • วาริษา จันทร์ศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัว มูลสัตว์

  • เชื้อเพลิง พลังงาน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้และของเสยของสัตว์ โดยนำมูลวัว รำ ข้าวเปลือก น้ำ และดินเหนียวมาผสมกัน และแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอน ตอนที่1 ศึกษาประสิทธิภาพของมูลวัวเก่าและมูลวัวใหม่ในการอัดเป็นแท่งเชื้อเพลิง พบว่า มูลวัวใหม่มีประสิทธิภาพในการอัดเป็นแท่งเชื้อเพลิงดีกว่ามูลวัวเก่า แต่หลังจากที่นำไปตากแดดแล้ว แท่งเชื้อเพลิงมีลักษณะเหมือนกัน ตอนที่2 การหาค่าพลังงานความร้อน พบว่าค่าพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิงมูลวัวอัดแท่งมีค่าใกล้เคียงกัลค่าพลังงานความร้อนของถ่านไม้ ตอนที่3 การทดลองใช้ในครัวเรือน พบว่า เชื้อเพลิงมูลวัวอัดแท่งจะติดไฟได้ดีเมื่อมีความร้อนอยู่แล้ว สูตรอัตราส่วน มูลวัว : ข้าวเปลือก : รำ : ดินเหนียว : น้ำ ที่สามารถนำไปใช้ในครัวเรือนได้ดีคือ อัตราส่วนที่ 1, 2, 4 และ 5 ซึ่งสามารถนำมาใช้ร่วมกับถ่านโดยลดปริมาณของถ่านลง