โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องฟักไข่(พ่วง)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติกุล โกวิทางกูร

  • จิรายุส พริบไหว

  • ธัชชัย ชาวสวนเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนิษฐา อุ่นอนันต์

  • วิจิตร์ ลิ่มพานิชย์

  • สำราญ บัวรุ่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(28) p70

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • ไข่ การฟัก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้ถูกมนุษย์ทำลาย ทำให้สัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ไม่สามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้ โดยเฉพาะสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นั้นไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ตามธรรมชาติ จึงมีผู้คิดประดิษฐ์เครื่องฟักไข่ที่ใช้ในการเพิ่มความสามารถในการฟักไข่ในทางด้านอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะใช้กับไข่ไก่ โดยเครื่องฟักไข่ขนาดใหญ่นั้นมีราคาแพง และเครื่องฟักไข่ขนาด 12 ฟอง ก็มีราคาสูงประมาณ 1,200 บาท ผู้ทำโครงงานจึงคิดที่จะดัดแปลงเครื่องฟักไข่ จากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการต่อหลอดไฟจากเครื่องฟักไข่ (พ่วง) แบบขนานทำให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 37-38 องศาเซลเซียส โดยดัดแปลงเพื่อลดต้นทุนในการผลิตโดยเปลี่ยนขนาดของเครื่องฟักไข่ และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องฟักไข่ (พ่วง) ตลอดจนเปลี่ยนแปลงขนาดของเครื่องฟักไข่เป็นขนาดต่างๆ จากการทดลองพบว่า สามารถตั้งอุณหภูมิได้ที่ 37 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิคงที่ต่างกันตรงที่เวลาที่ใช้ในการตัดอุณหภูมิต่างกัน เครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่จึงสามารถปรับขนาดของเครื่องได้ตามต้องการ และเครื่องดังกล่าวตัวแม่มีราคา 800 บาท ตัวลูก 1 มีราคา 150 บาท ตัวลูก 2 มีราคา 150 บาท ซึ่งเครื่องฟักไข่ทั้ง 3 ตัวนี้สามารถฟักไข่ได้ถึง 30-40 ฟอง และมีราคารวมกันแค่ 1100 บาท ซึ่งมีราคาถูกกว่าเครื่องฟักไข่ 12 ฟองที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดมาก แต่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน คือ ตัวแม่ฟักออกร้อยละ 80 ตัวลูก 1 ฟักออกร้อยละ 80 ตัวลูก 2 ฟักออกร้อยละ 70