โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการผลิตแก๊ซออกซิเจนของพืชบางชนิดที่สามารถอยู่ใต้น้ำได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาฤทธิ์ เมฆอรุณกมล

  • สวรรยา ชัยกัมลาส

  • เสลภูมิ ไพเราะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธาริดา สริยาภรณ์

  • ไสว ธราภิชาตบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(28) p56

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ก๊าซออกซิเจน

  • พืชน้ำ การทดลอง

  • พืชบก การทดลอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะทดสอบความสามารถในการอยู่ใต้น้ำของพืชบก 27 ชนิด ได้แก่ กระสัง ปาล์มขวด พลูด่าง ว่านกาบหอย กวักทางลายใบยาว บัวบก เวอร์โนเนีย ต้อยติ่ง หัวใจม่วง กระชาย มอส กระถิน เงินไหลมา ส้มกบ ผักบุ้ง ไมยราพ บอน ชาสีทอง ดาดตะกั่ว กุหลาบหิน เศรษฐีเรือนนอก เข็ม หญ้า ตำแยแมว วาสนาเจ้าลาย และกะเม็ง โดยใช้เวลา 2 สัปดาห์ รวมทั้งวัดความสามารถในการผลิตแก็สออกซิเจนของพืชบกที่สามารถอยู่ใต้น้ำได้จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ ปาล์มขวด พลูด่าง เงินไหลมา ผักบุ้ง ดาดตะกั่ว เศรษฐีเรือนนอก เข็ม ตำแยแมว วาสนาเจ้าลาย และกะเม็ง พืชใต้น้ำอีก 8 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้งน้ำ หัวหอมน้ำ สตาต้า อเมซอน แว่นแก้ว สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายพุงชะโด และสาหร่ายฉัตร ผลการทดลองพบว่า พืชบกที่สามารถอยู่รอดได้มี 12 ชนิดคือ ปาล์มขวด พลูด่าง บัวบก กระชาย เงินไหลมา ผักบุ้ง ดาดตะกั่ว เศรษฐีเรือนนอก เข็ม ตำแยแมว วาสนาเจ้าลาย และกะเม็ง ในการวัดความสามารถในการผลิตแก๊สออกซิเจนจากพืชนั้นได้ใช้สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต ในความเข้มข้นร้อยละ 0.00 และร้อยละ 0.25 ผลการทดลองพบว่าพืชบกที่สามารถผลิตแก๊สออกซิเจนได้มากที่สุดคือ กะเม็ง และเศรษฐีเรือนนอก สามารถผลิตแก็สดังกล่าวได้เท่ากับกะเม็งเมื่ออยู่ในสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต ใบพืชชนิดเดียวกันสามารถผลิตแก๊สออกซิเจนได้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเมื่ออยู่ในสารละลายดังกล่าวและที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.00 และ0.25