โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดไอออนของเหล็กในน้ำบาดาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มนชัย กล้าสงคราม

  • รุจิลักษณ์ มั่งเจริญ

  • วิทยา จิรัฐิติเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จรูญรัตน์ ทองอ่อน

  • สำเริง โชครุ่ง

  • สุนันท์ ศรีโสภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(24) p78

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำบาดาล

  • เหล็ก ไอออน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ป014/2540 น้ำบาดาลเป็นน้ำธรรมชาติที่อยู่ระหว่างชั้นของหิน และในน้ำบาดาลจะมีไอออนของเหล็กปนอยู่มาก ไม่สามารถที่จะนำมาใช้บริโภค ดังนั้นผู้ทำโครงงานจึงมีความคิดที่จะหาวิธีกำจัดไอออนของเหล็ก โดยจะทำการสูบน้ำบาดาลผ่านเครื่องกำจัดไอออนของเหล็กที่สร้างขึ้น เพื่อให้น้ำได้รับออกซิเจน จากนั้นจะตกลงถังกรองตะกอน ตะกอนใหญ่จะจับกับตะกอนเล็ก และน้ำจะผ่านไปยังถังต่อไป เพื่อเติมอากาศลงไปอีก โดยจะใช้วิธีการนี้จนถึงถังสุดท้าย จากการทดลองพบว่า เมื่อนำน้ำบาดาลมาทำให้เป็นฝอยมีขนาดเล็ก ๆ ให้สัมผัสกับอากาศที่มีออกซิเจน จะพบว่ามีไอออนของเหล็กทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้เป็นสารประกอบของเหล็กที่ไม่ละลายน้ำ ทำให้ปริมาณไอออนของเหล็กในน้ำบาดาลลดลง เมื่อให้น้ำบาดาลที่สัมผัสกับออกซิเจนในอากาศผ่านท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 นิ้ว แล้วผ่านถังตกตะกอนขนาด 200 ลิตร 9 ถัง สามารถทำให้ไอออนของเหล็กในน้ำบาดาลจาก 60 ppm ลดลงเหลือ 5 ppm ดังนั้นเครื่องกำจัดไอออนของเหล็กสามารถกำจัดไอออนของเหล็กได้ 91.66 เปอร์เซ็นต์