โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเปรียบเทียบปริมาณกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชูที่ได้จากการหมักเปลือกผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • น้ำอ้อย สุนทรเทพวรากุล

  • วงศ์วธู มิ่งขวัญ

  • สมชาย เงินดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณาภรณ์ โทนทอง

  • สมบูรณ์ แก้วเขียว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 การเกษตร ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(10) p68

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำส้มสายชู จากเปลือกผลไม้

  • ปริมาณกรดอะซิติก ในน้ำส้มสายชูเปลือกผลไม้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชูที่ได้จากการหมักเปลือกกล้วย เปลือกสับปะรด เปลือกมะละกอ เปลือกผลไม้ชนิดใดให้ปริมาณกรดอะซิติกมากกว่า โดยนำเปลือกกล้วย เปลือกสับปะรด เปลือกมะละกอมาทำการหมักเป็นเวลา 8 วัน จะได้แอลกอฮอล์ประมาณร้อยละ 9-10 จากนั้นเติมหัวเชื้อน้ำส้มสายชู หมักต่อไปจนครบ 1 เดือน จะได้น้ำส้มสายชูที่มีกรดอะซิติก นำน้ำส้มสายชูที่ได้จากการหมักเปลือกกล้วย เปลือกสับปะรด เปลือกมะละกอ มาติเตรดกับสารละลาย NaOH 0.1 mol/l พร้อมทั้งคำนวณหาปริมาณกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชูที่ได้จากการหมักเปลือกกล้วย เปลือกสับปะรด เปลือกมะละกอ จากการคำนวณพบว่า ปริมาณกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชูที่ได้จากการหมักเปลือกมะละกอจะมีปริมาณมากที่สุด