โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องประสิทธิภาพของการฝังเข็มมะกรูด มะนาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติมา ทาสุวรรอินทร์

  • วิริยา ไหมสาสน์

  • เกษราภรณ์ คำนิล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(35) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มะกรูด การฝังเข็ม

  • มะนาว การฝังเข็ม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการฝังเข็มให้พืชจำพวกมะกรูด มะนาว มีขนาดโตกว่าปกติ โดยได้แนวคิดมาจากหนังสือเรียนชีววิทยาเรื่อง กลไกการซ่อมแซมเนื้อเยื่อสัตว์เมื่อได้รับบาดแผล ถ้าทดลองทำให้ผลมะกรูดและมะนาวเกิดรอยแผลโดยวิธีการต่าง ๆ อาจจะทำให้มะกรูด มะนาวมีผลโตขึ้น วิธีการทดลองมีดังนี้คือ แบ่งผลมะนาวแต่ละกิ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ผล ทำการฝังเข็ม 4 วิธีแตกต่างกันคือ ใช้ไม้จิ้มฟันแทงที่ขั้วผลจนทะลุแล้วเอาออก ใช้ไม้จิ้มฟันแทงที่ขั้วผลจนทะลุแล้วคาไว้ ใช้ไม้จิ้มฟันแทงที่ขั้วผลครึ่งหนึ่งแล้วเอาออก อีกกลุ่มหนึ่งทิ้งไว้ตามปกติเป็นกลุ่มควบคุม ผลปรากฏว่า การฝังเข็มทั้ง 4 วิธี สามารถชักนำให้มะกรูด มะนาว มีผลโตขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม และวิธีฝังเข็มที่ดีที่สุดคือ การแทงที่ขั้วผลมะกรูดและมะนาวจนทะลุแล้วเอาออก ซึ่งเทคนิคนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นได้