โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องพ่นยา PVC

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นวรัตน์ โศจิรัตน์

  • ฤดีรัตน์ วงศ์วาน

  • วิวัฒน์ เครือเป็งกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อนุรัตน์ กาชัย

  • เสกสรร ควรสุวรรณ

  • เสน่ห์ ชุมแสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การประดิษฐ์

  • เครื่องพ่นยา PVC

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องพ่นยา PVC เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โดยการนำความรู้ หลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ โดยใช้วัสดุที่สามารถหาซื้อง่ายตามท้องถิ่น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร(เครื่องพ่นยา) ซึ่งใช้ท่อ PVC ข้อต่อแบบเกลียว กาวซิลิโคล พร้อมปืนยิงกาว กาวตราช้าง ยางในของล้อ (ที่ไม่ใช้แล้ว) สายสะพาย คัทเตอร์ สายและหัวพ่น วัสดุสำหรับยึด เป็นวัสดุหลักในกาประดิษฐ์เครื่องพ่นยา จากการทดลองใช้เครื่องพ่นยาที่ประดิษฐ์เอง ปรากฏว่า เครื่องพ่นยาที่ประดิษฐ์สามารถผ่อนแรงในการโยก(อัดลม) และความดันที่ได้มีมากกว่าเครื่องพ่นยา(ที่มีขายตามท้องตลาด) จึงสามารถพ่นได้นานกว่าประมาณ 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องพ่นยา PVC ที่ประดิษฐ์เองกับเครื่องพ่นยาที่มีขายตามท้องตลาด พบว่าเครื่องพ่นยาที่ทางกลุ่มประดิษฐ์ได้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเครื่องพ่นที่มีขายตามท้องตลาดทุกอย่าง ทั้งคุณภาพและราคา ดังนั้นควรส่งเสริมให้เครื่องพ่น PVC เป็นหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อไป