โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเตือนเมื่อลืมยกขาตั้งรถจักรยานยนต์ขณะขับขี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัชฎาภรณ์ บัวแก้ว

  • ชัยวัฒน์ นิอะนนท์

  • วัชราภรณ์ ธรรมศร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริชัย กันทะนะ

  • อมรรัตน์ ชัยวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม. ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(35) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • รถจักรยานยนต์ ขาตั้ง

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องเตือนอุบัติเหตุ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้รถจักรยานยนต์ ถ้าลืมเอาขาตั้งขึ้น อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ คณะผู้จัดทำได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตือนเมื่อลืมยกขาตั้งขึ้น โดยการเตือนด้วยเสียงไซเรน อุปกรณ์นี้มีลักการทำงานดังนี้คือ เมื่อสวิตซ์กุญแจถูกเปิด กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านสวิตซ์กุญแจไปยังสวิตซ์ขาตั้ง ถ้าขาตั้งยังไม่ถูกยกขึ้นสวิตซ์จะปิด กระแสไฟฟ้าจึงผ่านไปยังเครื่องกำเนิดไซเรน ทำให้เกิดเสียงเตือนขึ้น