โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพืชสมุนไพรไล่ยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ จิตจักร

  • ทิพยรัตน์ ตาลสถิตย์

  • ภิมลภรณ์ อาจหาญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบัวขาว

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตะไคร้

  • ยุง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ป้องกันการรบกวนจากยุงโดยใช้พืชในท้องถิ่นพืชที่นำมาใช้ได้แก่ ตะไคร้หอม ใบหูเสือ เปลือกส้มโอ ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าทุกชนิดสามารถไล่ยุงได้ วิธีการทดลองโดยการนำยุง 10 ตัวมาใส่ไว้ในกล่องแล้ว ใช้ไฟจุดพืชที่เตรียมไว้ให้มีควัน และให้ควันเข้าทางปล่องทางเข้าและให้มีปล่องทางออกเพื่อให้ยุงหนี และเปรียบเทียบกับการเอาพืชทั้ง 3 ชนิดมาผสมรวมกัน ศึกษาเปรียบเทียบกับการใช้พืชชนิดเดียว ผลการทดลองพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเอาพืชทั้ง 3 มารวมกันจะให้ผลในการไล่ยุงได้ดีกว่าใช้พืชแต่ละชนิดนำมาจุดเพียงชนิดเดียว เมื่อเทียบพืชไล่ยุงทั้ง 3 ชนิดพบว่าตะไคร้หอมให้ผลในการไล่ยุงได้ดีที่สุด ประโยชน์ที่ได้คือสามารถนำพืชมาทำผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่ประหยัด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น