โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนารูปแบบการฟอกปอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑามาศ คชโคตร

  • สุทัศดาว แสงเพชร

  • อรนงค์ พลอยวิเลิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบัวขาว

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การฟอก

  • ปอ

  • เส้นใย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการฟอกปอให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น วิธีการทดลองคือนำปอมาแช่ในสารละลายชนิดต่างๆ และนำมาหมัก เมื่อฟอกปอในสารละลายเกลือแกง คลอรีน ปูนขาว และในน้ำฝน พบว่า ในเวลา 3 สัปดาห์ของการแช่ เมื่อแช่ในน้ำฝนและสารละลายปูนขาวจะให้ผลการลอกปอ 100 % และเส้นใยที่ได้มีคุณภาพดี การฟอกปอเป็นระยะเวลา 60 วันจะทำให้มวลปอเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและมีความเหนียวลดลงและการฟอกปอแบบหมักปุ๋ยด้วยวัสดุในภาชนะปิดซึ่งได้แก่ ปุ๋ยคอกเปียกน้ำ ใบปอเปียกน้ำ ดินร่วนเปียกน้ำและในขวดเปล่า พบว่า ปอที่หมักในปุ๋ยคอกและดินร่วนมีผลการลอก 10% ในเวลา 2 สัปดาห์ เส้นใยที่ได้มีคุณภาพดี ส่วนในดินร่วนจะมีคุณภาพด้อยกว่า และการฟอกปอแบบหมักด้วยทรายเปียกน้ำในภาชนะเปิดฝา พบว่ามีการลอกเปลือก 100 % ภายในเวลา 8 – 10 วัน เส้นใยมีคุณภาพดี ขณะที่เนื้อใยปอมีคุณภาพรองลงมา