โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องมือให้น้ำพืชอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันจิรา มีสอน

  • ทรรศนีย์ เพ็งสุวรรณ

  • สุกรรณิการ์ พันดร

  • อุษา คำวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช

  • เครื่องมือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือให้น้ำพืชอัตโนมัติ โดยมีวัสดุที่ใช้ดังนี้ คือ ถังน้ำ ท่อพีวีซี สปริงเกอร์ ตุ้มน้ำหนัก สายยางขนาดเล็ก สะพานไฟ และเครื่องปั้มน้ำ โดยในขั้นแรกทำการศึกษาโดยใช้ท่อพีวีขนาด 1 นิ้วเป็นท่อหลักในการผสมน้ำ ประกอบกับเครื่องมือเชื่อมโยงกับเครื่องสูบน้ำและสปริงเกอร์เข้าด้วยกัน ใช้ท่อพีวีซีขนาดครึ่งนิ้วทำเป็นคานกระดกไว้ที่ปลายด้านใดด้านหนึ่ง โดยที่อีกด้านจะมีถังน้ำขนาดเล็กแขวนอยู่ไว้สำหรับให้น้ำไหลเข้า เพื่อให้คานหนักกดลงและปลายคานอีกด้านซึ่งมีตุ้มน้ำหนักถ่วงไว้ โดยเครื่องมือนี้จะทำงานเมื่อคานตุ้มน้ำหนักกดลงทำให้สะพานไฟยกขึ้น วาล์วน้ำก็จะเปิดและเครื่องสูบน้ำก็จะทำงาน เครื่องจะหยุดทำงานก็ต่อเมื่อมีน้ำไหลเข้าไปในถังเล็กที่ปลายอีกด้านหนึ่ง และกดคานลงทำให้สะพานไฟยกลงหมุนเวียนเช่นนี้ตลอดไป โดยอาศัยการปรับการไหลของน้ำจากถังเล็ก จากการทดลองพบว่าเครื่องมือให้น้ำพืชอัตโนมัตินี้เมื่อนำมาใช้กับสปริงเกอร์จำนวน 5 หัว จะทำให้ได้ปริมาณน้ำและพื้นที่มากที่สุด รองลงมาคือสปริงเกอร์จำนวน 4 ,3 , 2 , 1 ตามลำดับและการให้น้ำแก่พืชกินใบที่บอบบาง เช่น ผักกาดขาว ผักกวางตุ้ง ผักชี คะน้า เป็นต้น จำเป็นต้องให้น้ำนานวันละ 3 – 4 ครั้ง และต้องมีจำนวนปริงเกอร์มากพอ