โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องปุ๋ยน้ำชีวภาพจากหอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัตติกา วัฒนาอุดม

  • พิชชาภรณ์ อัมพรายน์

  • วณิสา กาละศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุวรรณ ข่ายสุวรรณ

  • จิรทัศน์ เชิดวงศ์สูง

  • อนันต์ หลวงภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปุ๋ย

  • หอยเชอรี่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนความเข้มข้นของปุ๋ยจากหอยเชอรี่ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้วัสดุคือ หอยเชอรี่ กากน้ำตาล กาละมัง ถังพลาสติก ต้นหอม กระบะเพาะ น้ำเปล่า กรดไฮโดรคลอริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ วัสดุ EM สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต เป็นต้น วิธีการทดลองโดยนำหอยเชอรี่มาทุบให้ละเอียด แล้วใส่กากน้ำตาลในปริมาณที่เท่ากับน้ำหนักหอยเชอรี่ โดยผสมน้ำนิดหน่อย แล้วทำการหมักทิ้งไว้นาน 7 วัน จากนั้นจึงหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการปลูกพืช จากผลการทดลองพบว่า ปุ๋ยหอยเชอรี่มีธาตุ N-P-K ผสมอยู่จึงเหมาะสำหรับการใช้เป็นปุ๋ยสำหรับพืช และสำหรับการใช้หอยเชอรี่ 500 กรัมต่อกากน้ำตาล 100 กรัม ร่วมกับน้ำ 900 กรัมจะได้ปุ๋ยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีที่สุด และการใส่ EM เพิ่มลงไปในปุ๋ยหอยเชอรี่ จะช่วยให้ปุ๋ยย่อยสลายเร็วขึ้นและประหยัดเวลาในการหมัก ประโยชน์เป็นการทำลายหอยเชอรี่วิธีหนึ่งและสามารถนำมาใช้แทนปุ๋ยเคมีซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้