โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นยิบซัมจากกาบมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิรตี ลีละวัฒนากูล

  • พิมพ์พิชญ์ชา บุศย์เมือง

  • ภรรณิกา วัชรเศรณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พาณิชย์ จันทร์เพ็ง

  • สาธนา แก่นสน

  • อ๊อด ศรีมูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยิบซั่ม

  • วัสดุเหลือใช้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแผ่นยิบซั่มจากกาบมะพร้าวและทดสอบประสิทธิภาพ วัสดุที่ใช้ ได้แก่ กาบมะพร้าว แกลบ ขี้เลื่อย กรดซัลฟิวริก น้ำ กาวลาเท็กซ์ และปูนซีเมนต์ จากนั้นนำส่วนผสมต่างๆ มาผสมกันเพื่อผลิตแผ่นยิบซั่ม แล้วหาสูตรที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้และคุณภาพดีที่สุด ผลการทดลองพบว่า แผ่นยิบซั่มที่ใช้ขี้เลื่อยเป็นสารปรับปรุงคุณภาพ มีคุณภาพดีกว่าการใช้แกลบในแง่ของความทนทานและการรับแรงกระแทก และสูตรที่เหมาะสมในการทำแผ่นยิบซั่มคือ มวลกาบมะพร้าว 1 ส่วน ต่อสารปรับปรุงคุณภาพ 1 ส่วน (ขี้เลื่อย) ตัวประสานการยึดติด ปูนพลาสเตอร์พบว่าสามารถนำมาใช้แทนแผ่นยิบซั่มได้ดีที่สุด เพื่อพิจารณาในแง่ การเป็นฉนวนกันความร้อน ความทนทาน ต่อแรงกระแทกและงานก่อสร้าง ประโยชน์สามารถนำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเพื่อนำมาใช้ประโยชน์แทนแผ่นยิบซั่มได้