โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องยี่โถฤทธิ์ร้าย ทำลายปลวก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกพร ยอดกมล

  • วัลยา สังข์น้อย

  • สิริกาญจน์ สง่า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สาธนา แก่นสน

  • สุวลี ศักดาศรี

  • อ๊อด ศรีมูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลวก

  • ยี่โถ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารสกัดจากใบยี่โถเพื่อนำมาผสมกับตัวทำละลายชนิดต่างๆ เพื่อใช้กำจัดและป้องกันปลวก วัสดุที่ใช้คือ ใบยี่โถพันธุ์ไทย เอทิลแอลกอฮอล์ น้ำ น้ำมันก๊าซ ปลวกกล่องพลาสติก เป็นต้น วิธีดำเนินการทดลองโดย ทำการผสมใบยี่โถกับตัวทำละลาย คือ น้ำ เอทิลแอลกอฮอล์และน้ำมันก๊าซ จากน้ำนำไปบดด้วยเครื่องบดไฟฟ้าจนละเอียด นำมากรอง และทำการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างใบยี่โถกับตัวทำละลายที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกได้สูงที่สุดเปรียบเทียบกับสารเคมีกำจัดปลวก ผลการทดลองพบว่า สารกำจัดปลวกที่มีอัตราส่วนใยยี่โถ 4 ส่วน ต่อน้ำมันก๊าซ 15 ส่วนมีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกได้สูงที่สุด โดยใบยี่โถบดอย่างเดียวไม่สามารถกำจัดปลวกได้ ประสิทธิภาพของสารกำจัดปลวกดังกล่าวสามารถทำให้ปลวกตาย 100 % ในเวลา 60 วินาที และการใช้ใบยี่โถตั้งแต่ 1 ส่วนถึง 4 ส่วน ต่อน้ำมันก๊าซ 15 ส่วน จะให้ผลในการป้องกันปลวกกัดกินไม้ได้ดีที่สุดเท่าๆ กัน