โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องบำบัดไขมันและสิ่งเจือปนในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลยาณี ปานทอง

  • จิรัฐติกาล รอดกำเนิด

  • สมฤทัย พุ่มสลุด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐานียา ว่องวิญญุ

  • วนิดา ปานสมบัติ

  • สุรางค์ ประทุมโทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10(30) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์