โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหม้อน้ำรังผึ้งสุริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลยาณี ปานทอง

  • จิรัฐิติกาล รอดกำเนิด

  • วสี ธีราทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐานียา ว่องวิญญู

  • วนิดา ปานสมบัติ

  • ศรีจันทร์ กลิ่นรอด

  • สุรางค์ ประทุมโทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(34) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลังงานแสงอาทิตย์

  • สิ่งประดิษฐ์

  • หม้อน้ำรังผึ้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของหม้อน้ำรังผึ้งรถยนต์ที่เป็นวัสดุเหลือทิ้ง วิธีการทำ คือ นำหม้อน้ำรังผึ้งรถยนต์จำนวน 3 แผง ต่อเรียงกันแบบอนุกรม 2 ตัว และมาต่อแบบขนานกับอีก 1 ตัว พ่นสีดำที่ผิวด้านหน้าแล้ววางในกรอบที่มีกระจกใสปิดด้านบน ด้านล่างกรุด้วยโฟมและกระดานไม้อัด ใส่น้ำให้เต็มหม้อแล้ววางเอียงรับแสงอาทิตย์เป็นมุม 14 องศา เรียกสิ่งประดิษฐ์นี้ว่า หม้อน้ำรังผึ้งสุริยะ ซึ่งจะทำงานโดยอาศัยหลักการดูดกลืน การนำ การพาและการถ่ายเทความร้อนของสาร เมื่อนำหม้อน้ำนี้ไปรับความร้อนจากแสงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 44 องศาเซลเซียส นำความร้อนที่ได้นี้ไปใช้ประโยชน์ พบว่าสามารถใช้กลิ่นเอธิลแอลกอฮอล์จากสารละลายเอธิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 10 % โดยปริมาตรและกลิ่นเอธิลแอลกอฮอล์ จากการหมักเปลือกสับปะรดได้ใกล้เคียงกับเตาไฟฟ้าที่ปรับอุณหภูมิ