โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษลิตมัสกับสารสกัดจากพืชธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติภูมิ สมศรี

  • จรัสพล โพธิ์ปักขิย์

  • พิพัฒน์ จรัสศรีสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประดิษฐ์ เหล่าเนตร

  • ผศ.ดร.อุษณีย์ สุทธิสารสุนทร

  • รัชนี บุญธรรมมี

  • สร้อยทิพย์ ดาทุมมา

  • เนาวรัตน์ จุฬาคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์