โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเรือบำบัดน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วีรยุทธ ปะทิ

  • อำนาจ อภิวัน

  • เสกสรรค์ ปินตาแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน

  • อนันต์ ธะสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขยะ

  • เรือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บขยะที่อยู่บนผิวน้ำที่ไม่มีประโยชน์ขึ้นมาทำลายและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองคือ ไม้อัด ตาข่าย แผ่นพลาสติก กรรไกร เลื่อยฉลุ และสังกะสี โดยนำอุปกรณ์ทั้งหมดมาประกอบเข้าเป็นตัวเรือ แล้วนำไปเก็บขยะโดยเรือที่ประกอบมีขนาดเล็กคนไม่สามารถนั่งได้ มีตะแกรงอยู่บริเวณข้างเรือ เพื่อเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ ผลการทดลองพบว่าเรือเก็บขยะสามารถเก็บขยะขึ้นมาจากคลองทำให้ลดปริมาณขยะในแม่น้ำและเพิ่มปริมาณออกซิเจนได้ด้วย เรือเก็บขยะสามารถนำไปดัดแปลงเป็นเรือเก็บขยะขนาดใหญ่ได้