โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตาอบไอน้ำยุคไฮเทคเพื่ออุตสาหกรรมการเพาะเห็ดฟาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรารถนา สืบค้า

  • วัชระ ประเทศา

  • เสาวนีย์ ชิตไธสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมายวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง

  • เตาอบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสร้างเตาอบไอน้ำแทนเตาอบแบบเดิมที่ใช้ในเรือนเพาะเห็ด วัสดุที่ใช้คือ ถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร 2 ใบ และท่อเหล็กขนาดต่างๆ กับฝาปิดอากาศรวมทั้งแผ่นเหล็กที่ใช้ปิด โดยหลักการจะใช้ Blower เป่าน้ำมันเข้าสู่เตาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ และทำการเปรียบเทียบชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในเตาอบ ผลการทดลองพบว่า เตาอบที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพมากกว่าเตาอบชนิดเดิมในทุกๆ ด้าน สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ง่าย และอุณหภูมิที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเตาอบแบบเดิมและการใช้ไม้ฟืนสดเป็นเชื้อเพลิงจะทำให้ติดไฟยาก แต่เมื่อติดไฟแล้วจะติดไฟนาน เผาไหม้ช้า ชนิดของเชื้อเพลิงที่เหมาะสม คือ น้ำมันดีเซล แต่อาจใช้น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วผสมกับน้ำมันดีเซลในอัตราส่วน 4 : 1 แทนได้ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุน ประโยชน์ที่ได้รับคือ ลดต้นทุนในส่วนของเชื้อเพลิง , ด้านการอบ ,ประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น